ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на ИНТЕРНЕТ САЙТ и ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН vietransfers.at и за извършването на покупки през него

Настоящите „Общи условия” уреждат условията за ползване на уебсайта https://www.vietransfers.at (наричан по-долу само “Сайт”) от КЛИЕНТИТЕ на предлаганите от него услуги;
условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Продавача и Клиентите; правата и задълженията на страните по сключените помежду им договори за покупкопродажба.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между страните Филип Филипов и потенциалния Клиент.
1.1. Филип Филипов е едноличен търговец, регистриран в Австрия със седалище и адрес на управление Zur Spinnerin 1/5/537, Wien 1100, предлагащо за продажба услуги в онлайн магазин https://www.vietransfers.at, наричан за краткост Продавач.
1.2. „ Клиент” e всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин услуги.
2. Филип Филипов предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина услуги, чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като „Общите условия” са валидни и обвързват клиента, след като последният изрично се е съгласил с тях по посочения по-долу начин.
2.1. Приемането на настоящите Общи условия от Клиентите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) „Запознах се с Общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Клиент със статут на “гост” на Сайта и след като Клиентът е въвел изискваните от тези процедури лични данни.
2.2. Приемането на Общите условия по посочения по-горе начин създава необорима презумпция, че Клиентът се е запознал със съдържанието им, преди да ги приеме и че ги приема. С маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” / Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
2.3. Общите условия  са достояние на всеки посетител.
2.4. Филип Филипов си запазва правото да променя общите условия и условията за ползване на сайта по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на сайта.
3. Сайтът e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://www.vietransfers.at, посредством който Клиентите имат възможност да:
3.1. Сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта услуги;
3.2. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
3.3. Да подават поръчки за покупка като “гости” на Сайта, без предварително създаване на клиентски профил на Клиента;
3.4. Да преглеждат услугите, техните характеристики и цени;
3.5. Да сключват договори за покупка на услугите, предлагани от Сайта;
3.6. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори със Сайта, съгласно поддържаните от Сайта електронни средства за разплащане.
3.7. Да получават информация за нови услуги, предлагани от Сайта;

II. ПОЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ТЕРМИНИ
По смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използвани със следното значение:
1.„ЕЛЕКТРОНЕН” или „ОНЛАЙН МАГАЗИН” е Интернет сайтът https://www.vietransfers.at, който служи като виртуална платформа за предлагане на услуги за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и КЛИЕНТ за покупко-продажба на конкретна услуга.
2. https://www.vietransfers.at e уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него услуги, от името на Филип Филипов.
3. „Имейл” е посочен от клиента електронен пощенски адрес, с който клиентът се регистрира и идентифицира в сайта на Филип Филипов.
4. „Парола” е съвкупност от букви и/или цифри, представляващи код, който заедно с имейл индивидуализира клиента и му предоставя възможност за достъп до профилa му, за извършване на валидни заявки за покупка на предлаганите в сайта услуги.
5. „Моят профил” е обособена част от уебсайта на Филип Филипов – https://www.vietransfers.at, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Филип Филипов, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и Филип Филипов. В профила си, клиентът може да проследи всички свои поръчки и договори, сключени с Филип Филипов.
6. “Продажна цена” е крайната цена за услуга.
7. “Предоставяне на услуги чрез електронни средства” е предоставянето на услуги и услуги, при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително
цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъществява чрез използване на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.
8. „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и КЛИЕНТ.
9. “По изрично изявление на получателя на услугата” означава, че  услугата се осигурява при изрично заявяване на желание за ползване от страна на получателя.
10. Кошница за пазаруване е виртуално пространство, в което Клиентът добавя избраните от него услуги, които възнамерява да закупи.
11. Гост на сайта е Клиент, който извършва поръчка без да създава личен профил на сайта.
12. Бисквитка е пакет информация, изпратен от сървъра на уебсайта на Продавача към ползваното от него крайно устройство, а след това връщан от браузъра на това устройство
всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Бисквитките позволяват на сайта да разпознава устройството на Клиента, да съхранява известна информация (предочитания, минали действия) за него, която се съхранява за определен период от време, като по този начин се избягва повторното въвеждане на информация от страна на Клиента.

III. ПРЕДМЕТ
1. Филип Филипов предоставя услуги от разстояние чрез електронни средства след изричното изявление от страна на клиента срещу предоставените от Филип Филипов услуги, клиентът заплаща продажна цена, съгласно условията и сроковете на настоящите общи условия и всички евентуални изменения на последните, които са надлежно оповестени на сайта на Филип Филипов.
2. Публикуването на услуги на Сайта от страна на Продавача се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение (оферта) от страна на Клиента до Продавача за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал.1 от Търговския закон.
3. С оглед обновяването и усъвършенстването на услугите, Филип Филипов запазва правото си на едностранна промяна в параметрите и характеристиките на предлаганите услуги, както и на съответна промяна в настоящите общи условия, за което се задължава да информира клиентите си чрез публикуване на информация на сайта на Филип Филипов.

IV. СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ В САЙТА И СТАТУТ „ГОСТ” НА САЙТА
1. Клиентът има възможност да извършва поръчки и без да създава профил, посредством опцията „Плащане като гост”. При избор на тази опция, Клиентът въвежда изисканите данни.
2.1. В случай на регистрация и създаване на профил на юридическо лице, изявлението по чл.5 следва да се извърши от законния представител на юридическото лице или от упълномощено от него лице.
2.2. При извършване на регистрацията Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в
случай на промяна.
2.3. При регистрацията си в сайта, Клиентът посочва е-mail и парола за достъп до профила си в сайта.
2.4. В случай, че Kлиентът предостави невярна или неточна информация, както и в случай, че не актуализира промените в данните си съгласно предходната точка, което възпрепятства комуникацията между Филип Филипов и клиента и валидното извършване на поръчки, Филип Филипов има право едностранно без да носи каквато и да е отговорност да прекрати настоящия договор и да преустанови регистрацията на клиента в сайта.
2.5. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите имейл и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на неговите имейл и парола. Ако Клиентът остави профила си отворен на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му, Продавачът не носи отговорност за причинените вреди.
2.6. С извършване на регистрацията и създаването на профил, клиентът дава своето съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията, да бъдат използвани и съхранявани от Филип Филипов ЕООД за целите на настоящите общи условия.
2.7. Продавачът потвърждава извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.
2.8. В случай, че Клиентът забрави паролата си, същата се изпраща на посочения от него имейл адрес.

V. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА
1. Клиентът има право да извършва поръчки като „гост” на сайта или чрез влизане в профила си, посредством въвеждане на валидни имейл адрес и парола.
2. Поръчката на услуги от Клиента се извършва чрез спазване на следните основни технически стъпки:
2.1. Избор на конкретна услуга, определяне на броя /количеството/ и натискане на бутона „Купи”.
2.2. Налице е опция веднъж добавени услуги да бъдат премахвани от кошницата, както и да бъде променено количеството им. Въвеждане на „код от купон” или „ваучер код”, в случай, че Клиентът разполага с такива и иска да ги ползва.
2.3. Избор на опцията „Към плащане”
2.4. Избиране на начин на поръчка – като „гост”, чрез влизане във вече създаден профил или чрез създаване на нов профил;
2.5. посочване на данните на клиента /име, фамилия, електронна поща, телефон/, посочване на адрес за доставка и за издаване на фактура;
2.6. избиране на начин на плащане;
2.7. въвеждане на код от ваучер или купон;
2.8. възможност за въвеждане на коментар към поръчката;
2.9. Маркиране на допълнителните отметки за запознаване с общите условия и за съгласие за обработване на лични данни;
2.10. Натискане на бутона “Поръчване”, което представлява финално действие по поръчката.
Потвърждението на поръчката има правното значение на оферта от Клиента до Продавача.
3. До потвърждаване на поръчката по т. 2.11., клиентът може да преглежда и променя заявените от него услуги, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка.
4. В случай, че клиентът е посочил непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, възпрепятстващ изпълнението на поръчката, се счита, че същата е невалидна и Филип Филипов се освобождава от задължението за изпълнението й.
5. След получаване на поръчката, Филип Филипов изпраща на клиента потвърждение за получаването по имейл или извършва потвърждението по телефон, като заедно с потвърждението предоставя на клиента информация относно:
5.1. наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на Филип Филипов;
5.2. номер на поръчка и информация за основните характеристики на заявената услуга;
5.3. продажната цена на услугата с включени в нея всички данъци и такси;
5.4. при избран начин на плащане по банков път или посредством сайта, посочване съответно на банкова сметка;
5.5. Потвърждението за получаване на поръчката не представлява потвърждаване на самата поръчка.

VI. СКЛЮЧВАНЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА
1. С извършване на поръчката по предходния раздел чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://www.vietransfers.at, Клиентът отправя оферта за сключването на договор за покупко-продажба на избраните услуги, предлагани от Продавача. С потвърждаване на поръчката, по посочения по-долу в т.1.1. начин, Договорът се счита сключен и се съхранява в базата данни на Доставчика.
2. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес или се съобщава по телефон, посочени от Клиента при регистрацията му като клиент, респективно – при подаването на поръчката като „гост”. Потвърждаването на поръчката има правното значение на приемане на офертата, отправена от Ползвателя.
3. По така сключения договор Клиентът следва да заплати на Продавача закупените услуги, съгласно условията, определени на Сайта и настоящите общи условия. Цената на услугите е обявена от Продавача на сайта на електронния магазин за всяка услуга отделно.
4. Продавачът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Сайта.
5. Цената следва да се заплати, при условие, че Продавачът е потвърдил поръчката по един от следните начини, предварително избрани от Клиента при оформяне на поръчката:
– авансово плащане по банков път, по посочена от Продавача банкова сметка
– авансово плащане чрез PayPal
– авансово плащане с дебитна/кредитна карта онлайн, чрез интеррфейса на електронния магазин, като в съобщението за потвърждаване на поръчката Продавачът изпраща линк на Клиента за извършване на съответното плащане. В този случай доставаката се извършва след реалзизиране на онлайн плащането.

VII. ДОСТАВКА
1. Доставката на заявените услуги се извършва при условията, определени от Продавача на страницата на Сайта и съгласно настоящите общи условия.
2. Клиентът има право да откаже получаването на заявената услуга.
3. Aĸo Продавачът нe мoжe дa изпълни дoгoвopa, тoй e длъжeн дa yвeдoми зa тoвa Клиента и дa възcтaнoви плaтeнитe oт нeгo cyми в cpoĸ дo 3 paбoтни дни oт дaтaтa на уведомлението.

VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ  ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛИ
1. Разпоредбите на настоящия раздел касаят взаимоотношенията между Продавача и клиенти имащи качеството на потребител.
2. Клиентът има право да се откажете от настоящия договор, без да посочва причини за това, в срок от 3 дни.
3. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Продавача Филип Филипов, посредством изрично заявление изпратено чрез имейл – office@vietransfers.at.
4. При отказ от настоящия договор, Продавачът възстановява на Клиента всички плащания, получени от него  без неоправдано забавяне и във всички случаи не покъсно от  3  дни
считано от датата, на която Продавачът е бил информиран за отказа.
Възстановяването на сумите се извършва, чрез същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция, освен ако Клиентът изрично не се е съгласил за друг начин;

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. Продавачът се задължава:
– Да достави заявената услуга в уговорения срок.
– Да поддържа вярна и актуална информация за характеристиките и продажните цени на услугите и услугите в сайта.

2. Клиентът се задължава:
– да посочи точни и валидни данни в регистрационната форма и при подаване на заявка за покупка на услуга;
– да заплати цената на заявената от него услуга;
– да не подава невалидни заявки или друга невярна информация;
– да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън
предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Филип Филипов  и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
3. Клиентът има право:
– Да получава актуална и вярна информация от сайта на Продавача.
– Да получи услугата, която е заявил в сроковете и при условията на настоящите общи условия.

X. ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
1. Всички елементи на съдържанието на сайта на Филип Филипов, включително дизайн, софтуерни програми, текстове, бази данни, графики, рисунки, скици и др., са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира, възпроизвежда или променя информация, представляваща обект на интелектуална собственост.

XI. ЛИЧНИ ДАННИ И БИСКВИТКИ
1. Филип Филипов събира и обработва само онези минимално необходими лични данни, които са свързани с дейността му и за които Клиентът е дал изричното си съгласие да бъдат събирани и обработвани или при наличие на друго законно основание за това.
2. Филип Филипов събира и обработва лични данни на Клиента в следните случаи и за посочените цели:
– При запитване до Продавача по електронен път е необходимо Клиентът да посочи имейл за връзка, за да може Продавачът да се свърже с него. При допълнително предоставена информация, същата ще бъде обработена само до колкото е необходимо да бъде отговорено на съответното запитване.
– При създаване на личен профил на интернет страницата на електронния магазин Клиентът предоставя имена, имейл, адрес и телефон.
– При заявка, приемане и изпълнение на поръчки в онлайн магазина – се обработват допълнително следните категории лични данни: три имена, телефонен номер.
– При заплащане с кредитна или дебитна карта сайтът пренасочва процеса към модула за разплащане с банкови карти, от който Продавачът получава само информация дали
заплащането е преминало успешно или не. Продавачът не съхранява и не обработва информация за платежните карти.
– При ползване на клиентски профил, Клиентът има информация за всички направени от него поръчки. Продавачът предоставя възможност на Клиента да променя и актуализира предоставените данни.
3. При желание от страна на Клиента, има възможност да бъдат запазени артикулите в кошницата за пазаруване и да бъдат поръчани на по-късен етап и при ново посещение на профила. За тази цел Продавачът използва бисквитки, за които е налице подробна информация по-долу.
4. Продавачът съхранява предоставените лични данни само за необходимия срок с оглед целите, за които същите са събрани. Клиентът може по всяко време да изрази желанието си профилът му, както и всички негови лични данни да бъдат заличени, както и да заяви отказ да получава информационен бюлетин.
5. Продавачът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация или когато Продавачът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
6. Продавачът предоставя съответно необходимите данни единствено на доверени партньори – доставчици на съответната поръчка, доставчици на меркетингови и уеб дизайн услуги, с оглед небходимостта да изпълни задълженията си по сключения договор.
7. Продавачът обработва личните данни единствено и само с посочените в настоящите общи условия цели и срокове.
8. Клиентът има право да получава информация относно обработваните лични данни за него, а в случай, че прецени, че е налице нарушение на правата за защита на личните му данни има право да подаде жалба.
9. За разглеждане на електронния магазин не се изисква регистрация или предоставяне на лични данни. При зареждане на страницата на електронния магазин и при преглед на нейното съдържание се използват „бисквитки“, които способстват за нейното правилно функциониране. При извършване на поръчки през сайта, бисквитките позволяват на сайта да запомни кои продукти са добавени в потребителската кошница до потвърждаване на поръчката.
10. Бисквитките остават в крайното устройство на Клиента до следващо зареждане на страницата на електронния магазин. Клиентът може да изтрие бисквитките или да настрои браузъра си да не запаметява такива, посредством настройките на браузъра.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Страните по настоящите Общи условия не отговарят за неизпълнението на договора, причинено в резултат на непреодолима сила. Непреодолима сила по смисъла на тези Общи условия e всяко непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договор между Филип Филипов и Клиента, което прави невъзможно изпълнението на поетите с него задължения. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди, загуби, както и да уведоми писмено другата страна в тридневен срок от настъпването на непреодолимата сила.

XIII. ДАННИ ЗА Филип Филипов

  • Bank: Erste Bank
    IBAN: AT96 2011 1300 3202 9823
    BIC: GIBAATWWXXX
    Steuer Nr.04-225/1959-00
    UID: ATU6214 9749